Aktualności

Ważne informacje dla Rodziców.

 ⚠️REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA⚠️
 
Rekrutacja uzupełniająca (nowe miejsca w przedszkolu) odbywać się będzie według gminnego harmonogramu. 
 
        ❗ 3 sierpnia –  5 sierpnia 2020 r.❗
rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
 
        ❗ 3 sierpnia –  6 sierpnia 2020 r.❗
składanie przez rodziców wydrukowanych 
i podpisanych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami tylko w placówce 
wskazanej jako pierwsza preferencja. 
 
         ❗ 7 sierpnia – 14 sierpnia 2020 r. ❗ weryfikacja wniosków przez komisję 
rekrutacyjną. 
 
                   ❗ 17 sierpnia 2020 r.❗
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
złożenie potwierdzenia przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w formie 
oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczne w rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. 
 
                       ❗19 sierpnia 2020 r.❗
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Możliwość sprawdzenia wyników poprzez aktywną  stronę z wynikami rekrutacji za pomocą indywidualnego numer PIN lub  bezpośrednio w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole. 
 
         ❗19 sierpnia do 25 sierpnia 2020 r. ❗
składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 
                     ❗31 sierpnia 2020 r.❗
opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 
LINK DO SYSTEMU NABÓR 
 
Aby wniosek został przyjęty należy złożyć to najpierw elektronicznie, po czym wydrukowany i podpisany (wraz z wymaganymi  zalacznikami) złożyć w przedszkolu ❗❗❗
 
Wymagane załączniki: 
1. Pierwsza strona PIT 2019 obojga rodziców
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu każdego z rodziców (jeśli dotyczy)
3. Oświadczenie o dochodach (brak powoduje nienaliczenie dodatkowych punktów) 
4. Oświadczenie o wielodzietności (jeśli dotyczy) 
5.  Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata lub rodziny kandydata (Jeśli dotyczy) 
6. Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy np. asystenta rodziny (jeśli dotyczy)
⚠️⚠️⚠️REJRUTACJA⚠️⚠️⚠️
aktualne wyniki wraz z listą dzieci zakwalifikowany znajdą Państwo w  zakładce REKRUTACJA 
 
aktualizacja na dzień 06.04.2020
 
W związku z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych zaostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, licznymi utrudnieniami w sposobie dostarczania dokumentów do placówek a przede wszystkim ograniczonymi zasobami kadrowymi wydłużeniu uległ termin weryfikacji wniosków dokonywany przez Komisje rekrutacyjne i powiązane z nim terminy zadań ujętych w „Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/21”. Poniżej harmonogram :
 
⚠️17.04.2020⚠️
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 
⚠️20.04.2020⚠️
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
 
⚠️20 – 24. 04 2020⚠️
Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
 
⚠️28.04.2020⚠️
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
⚠️28.04 z 07.05.2020⚠️
Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
 
⚠️5 dni⚠️
od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ⚠️
Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
⚠️7 dni⚠️
od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia⚠️
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
 
⚠️do 7 dni⚠️
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
 
⚠️do 7 dni⚠️
od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej⚠️
 
⚠️03.08.2020⚠️
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
 
WAŻNE❗
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz wyniki postępowania rekrutacyjnego, w tym listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zgodnie z §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 i 530) ❗PODAJE SIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TAKŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI❗
 
POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU
dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
🔴 DLA RODZICÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK POPRZEZ SYSTEM ELEKTRONICZNY (“Nabór”)
nie będzie konieczności potwierdzania woli zapisu dziecka osobiście!
Udostępniona zostanie możliwość złożenia potwierdzania poprzez system elektroniczny. Wiązać się  to będzie z zalogowaniem rodzica do systemu oraz potwierdzeniem swojego wyboru.  (Instrukcja na stronie
w zakładce „dokumenty”)
🔴DLA ROSZICÓW KTORZY WYPEŁNILI “RĘCZNY” WNIOSEK – bez pomocy systemu, potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywa się  w formie elektronicznej – przesłanie skanu lub zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki.
 
WNIOSKI O UZASADNIENIE ODMOWY PRZYJĘCIA
Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – w formie elektronicznej –  przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku na skrzynkę mailową wybranej placówki. Placówka potwierdza przyjęcie dokumentu również drogą email’ową.
 
 WYDANIE UZASADNIENIA
Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia – zostanie ona wysłana do rodzica w formie skanu poprzez pocztę elektroniczną na adres email podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ szkoły. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania dokumentu droga email’ową.
 
 
ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – w formie elektronicznej –  przesłanie skanu lub zdjęcia odwołania na skrzynkę mailową wybranej placówki.
 
 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – zostanie ono wysłane do rodzica w formie skanu poprzez pocztę elektroniczną na adres podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania dokumentu droga email’ową.
 
BARDZO WAŻNE ❗❗❗
Po odwieszeniu zajęć Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do placówki w terminie wyznaczonym przez placówkę.
⚠️W przypadku⚠️
niezgodności przesłanych skanów, zdjęć dokumentów z oryginałami,
niedostarczenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie
 DZIECKO ZOSTANIE SKREŚLONE Z LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH ⚠️
Drodzy Rodzice w związku z podjętą przez Rząd RP decyzją o zamknięciu placówek oświatowych w całym kraju, prosimy o zapewnienie dzieciom opieki w okresie od 16 do 27 marca włącznie
W dniach 12 i 13 marca przedszkole będzie działać dyżurowo. W miarę możliwości prosimy o pozostawienie dzieci w domu. 
Sytuacja jest dynamiczna. Prosimy o wyrozumiałość. O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco – prosimy o odbieranie poczty elektronicznej
z wyrazami szacunku
Dyrekcja
Uprzejmie informujemy, iż postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych na terenie gminy Siechnice odbywać będzie się elektronicznie. 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i daty : 
 
                            Termin 
                  2 – 19 marca 2020r. 
Rejestracja w systemie i  elektroniczne wypełnianie wniosków.  
 
                 2 – 20 marca 2020r. 
                       godz. 15.00 
Składanie wydrukowanych, podpisanych wniosków wraz z załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru. 
 
         Wnioski w naszym przedszkolu 
                  będą przyjmowane: 
            🗓  poniedziałek – piątek 
            ⏰  8.30 – 17.00 
 
Przedszkole jest zamykane. 
Osoby przychodzące w celu złożenia wniosku proszone są o wybranie na domofonie przycisku nr. 3. 
 
 
          Link do strony rekrutacyjnej 
 
 
⚠️
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie zgodnie z art. 24 i 27 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.Dz.U.2019 poz. 1397, 2294) to zamieszkanie potwierdzenie zameldowaniem stałym lub czasowym 
 
⚠️
Komplet dokumentów to: 
* wypełniony elektronicznie i podpisany przez oboje rodziców wniosek
* kserokopia pierwszej strony pit za poprzedni rok (dotyczy każdego z opiekunów rozliczającego się w gminie Siechnice) 
* aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu 
* oświadczenie o dochodach – jeśli dotyczy 
* oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – jeśli dotyczy 
* zaświadczenie o niepełnosprawności (kandydata, członków rodziny kandydata – rodzice/ rodzeństwo)  – jeśli dotyczy 
 
Tylko spełnienie warunku zameldowania na terenie gminy Siechnice oraz złożenie komplet dokumentów skutkować będzie pozytywną weryfikacją wniosku. 
 
KONTAKT TELEFONICZNY W SPRAWIE REKRUTACJI
☎️ 605 11 44 45 

Prośba:

Prosimy o PUNKTUALNE przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godz. 8.30.

W godzinach 8.30 – 13.30 przedszkole jest zamknięte dla osób z zewnątrz.

Wcześniejszy odbiór lub późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola, jest możliwe wyłącznie za zgodą Nauczyciela lub Dyrekcji
i wymaga uprzedniego zgłoszenia.