RODO

Ważne informacje dla Rodziców.

RODO I OCHONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dyrektor Przedszkola Publicznego WEDANEK 55 – 010 Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 35, informuje, że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz. 666).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób.

 SZANOWNI PAŃSTWO

Wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek zapewnienia DZIECKU PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA, pracownicy placówki uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. – § 2 ust. 1 pkt 4) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważniona przez nich osób zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo[…]podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  – Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  § 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

klauzula informacyjna RODO dla rodzica / opiekuna prawnego

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Publiczne Przedszkole „Wedanek” z siedzibą w Żernikach Wrocławskich ul. Wrocławska 35
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka, adres e-mail…… telefon…… lub pisemnie – adres naszej siedziby.
 3. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach:
  • określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.
 5. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna wobec osoby upoważnionej przez rodzica do odbioru dziecka z przedszkola

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole „Wedanek” z siedzibą w Żernikach Wrocławskich ul. Wrocławska 35
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dzieci, adres e-mail…… telefon…… lub pisemnie – adres naszej siedziby.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z przedszkola.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego dziecka dla którego upoważnienie zostało wystawione.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Publicznego Przedszkola „Wedanek”, Wrocławska 35, 55 – 10 Żerniki Wrocławskie
 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: (np.: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości)
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Publicznym Przedszkolu „Wedanek” z siedzibą w Żernikach Wrocławskich ul. Wrocławska 35
 7. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe Pani/Pana oraz dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.